2

.
سه شنبه 15 اسفند 1402.
امروز :

ارزیابی و مدیریت ریسک

مقدمه ای بر مدیریت و ارزیابی ریسک

     ارزیابی ریسک ابزاری است مدیریتی و یکی ازمهمترین ارکان مدیریت با هدف کاهش ریسک ناشی از بروز حوادث به شمار می آید. در ارزیابی ریسک دو پارامتر نقش عمده دارد.ابتدا تکرار پذیری حادثه و سپس شدت پیامدهایی که آن حادثه بر جا میگذارد .تکرار پذیری به مفهوم تعداد دفعاتی می باشد که آن حادثه در یک بازه زمانی مشخص اتفاق افتاده است وشدت پیامد به مفهوم تلفات ناشی ازآن حادثه است .این دو پارامتر مکمل یکدیگر بوده و جهت ارزیابی خطربه تنهای کافی نمی باشند .درواقع ریسک معیاری است که ترکیبی ازتکرار پذیری یک حادثه و شدت پیامد آن میباشد که میتواند معیاری جهت میزان مخاطره آمیز بودن یک حادثه باشد.در ارزیابی ریسک روشهای متفاوتی وجود دارد که در ساده ترین روش ریسک از حاصلضرب مقادیر عددی احتمال وقوع و شدت پیامد حادثه بدست می آید.به طور کلی ارزیابی ریسک به دو روش کمی و کیفی صورت می پذیرد. که هر کدام دارای پارامترهای خاص خود است . در ذیل به دو روش ارزیابی ریسک کمی و کیفی مختصرا اشاره میگردد .

     ارزیابی کمی ریسک می تواند در سیستم های پیچیده و به ویژه در صنایع فرایندی مانند نفت ، پتروشیمی و صنایع شیمیایی بسیار موثر واقع گردند . مراحل ارزیابی کمی ریسک شامل تعریف اهداف ارزیابی ،جمع آوری اطلاعات مربوط به واحد فرایندی ، شناسایی مخاطرات موجود ،تعیین سناریو ، تحلیل سناریو، ارزیابی پیامد های حاصل از سنا ریو ها ،تعیین تکرار پذیری سناریوها و در نهایت محاسبه ریسک سناریوها می باشد.

ارزیابی کیفی ریسک از یک نگرش کیفی در جهت برآورد تکرار پذیری ، پیامد حوادث و درنهایت ریسک آنها استفاده میشود.واز ماتریس ریسک به عنوان ابزاری در جهت ارزیابی نتایج استفاده می شود و ازجهت کاربردی جنبه عمومی تر خواهد داشت.

ارزیابی ریسک میتواند به عنوان ابزاری در خدمت مدیران و تحلیل گران ریسک در یک سیستم به شمارآید وبر مبنای اولویت بندی ریسک ها ، زمینه های مناسبی را در جهت کاهش ریسک شناسایی نماید. با توجه به افزایش بروز حوادث کاری ولزوم توجه به اصول ایمنی و صیانت از منابع انسانی و مالی ضرورت توجه به مبحث ارزیابی و مدیریت ریسک بیش از پیش حائز توجه می باشد .

بدین منظور شرکت مهندسی و آموزشگاه مدرسان بهره وری ایمن در جهت دستیابی به خط مشی آموزشی – پژوهشی خود و با تکیه بر تجربیات ارزشمند و کادر متخصص و فنی در این حوزه آمادگی خود را جهت ارائه خدمات آموزشی ومشاوره ای به مدیران سازمانها و صاحبان صنایع و عموم علاقمندان اعلام میدارد.

پیگیری پرداخت آنلاین

کد پیگیری را وارد کنید

ورود و عضویت

جستجو در سایت

آموزشگاه بهداشت و ایمنی

ban54