2

.
سه شنبه 15 اسفند 1402.
امروز :

طرح خود اظهاری محیط زیست

مقدمه ای بر

ضوابط خوداظهاري در پايش آلودگي هاي محيط زيست

تاريخچه

      توسعه و گسترش منابع آلودگي از يك طرف و لزوم كوچك شدن مسئوليت هاي دولت از طرف ديگر موجب گرديد كه در ديدگاه سنتي در انجام كليه امور توسط دولت تغييري اساسي صورت گيرد. در اين راستا به موجب بند الف ماده 61 قانون برنامه چهارم كه در واقع نگاهي نو به پايش منابع آلودگي دارد خوداظهاري در پايش مطرح گرديد. از سال 1384 موضوع خوداظهاري در پایش آلودگی در فعالیت های مختلف اقتصادی اجرایی شده است.

اهداف

        پايش محيط زيست و شناسايي و اندازه گيري آلودگيهاي محيطي مبناي تصميم گيري در مديريت زيست محيطي است . قضاوت صحيح و برنامه ريزي اصولي جهت رفع مشكلات زيست محيطي بدون اتكاء بر اندازه گيريهاي مطمئن با كمك سيستم هاي نوين و توانمندي در پايش ممكن نيست.   مقوله "خوداظهاري" يكي از شاخصهاي توسعه يافتگي جوامع امروزي محسوب مي گردد ، از جمله خوداظهاري در آلودگيهاي زيست محيطي از سوي منابع بالقوه آلاينده . بر اساس سياستهاي كلان نظام جمهوري اسلامي ايران مبني بر واگذاري امور تصدي گري به بخش غيردولتي در راستاي سند چشم انداز 1404 و تحقق اصل 44 قانون اساسي و به منظور تقويت خوداظهاري در پايش آلودگي كه از ابتداي برنامه چهارم توسعه در نظام اقتصادي و اجتماعي جامعه شكل گرفته است. تغيير نقش دولت از تصدی گری به سياست گذاري، هدايت و نظارت، توانمندسازي بخشهاي مختلف جامعه و تقویت فرهنگ خوداظهاری در پایش آلودگی های زیست محیطی از سوی صاحبان و مسئولین واحدهای تولیدی، عمرانی، خدماتی و ......   و همچنین افزایش فرهنگ حفاظت محيط زيست و افزايش توجه به حراست آن در کلیه بخش هاي مختلف جامعه.

- بند الف ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:

دولت مکلف است طرح خوداظهاری برای پایش منابع آلوده کننده را آغاز نماید. کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی و زیر بنایی باید بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی ها و تخریب های خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارائه دهند. واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند، مشمول ماده( 30 ) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 خواهند بود.

- ماده 30 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا:

کسانی که از انجام بازرسی ماموران سازمان حفاظت محیط زیست برای نمونه برداری و تعیین آلودگی ناشی از فعالیت کارخانجات و کارگاه ها و منابع تجاری بهداشتی و خدمات اماکن عمومی ممانعت به عمل آورده و یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و يا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند بر حسب مورد و اهمیت موضوع به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از یک ماه تا سه ماه و جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد.

تبصره- در صورتی که ماموران سازمان حفاظت محیط زیست در جرائم موضوع این ماده همکاری یا مشارکت داشته باشند یا گزارش خلاف واقع ارائه نمایند علاوه بر محکومیت در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

مستندات قانوني

- ماده 192 برنامه پنجم توسعه كشور

به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:

- طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند. رعايت نتيجه ارزيابي توسط مجريان طرح ها و پروژه ها الزامي است.

- نسبت به نمونه وهبرداری و اندازه گیری آلودگي و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چارچوب خود اظهاري به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه اندازی سامانه (سیستم) پایش لحظه ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه اندازی سامانه (سیستم) های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده 30 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا خواهند بود.

- مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد. هزینه های انجام شده با تائید سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی این واحدها منظور می گردد. متخلفین مشمول پرداخت جریمه زیست محیطی، خسارت وارده را به خزانه واریز می نمایند و معادل صددرصد وج حاصله در قالب بودجه سالانه کشور به صندوق ملی محیط زیست جهت سالم سازی و رفع آلودگی ها و بهره برداری پایدار از منابع محیط زیستی واریز می گردد.

- ساير قوانين مرتبط:

- اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (واگذاري فعاليتهاي دولتي به بخشهاي غير دولتي به جز موارد استثنا شده مطابق اين قانون)

- ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري و آئين نامه هاي مربوطه (موضوع بررسي برون سپاري)

- مصوبه شماره 50876/ت33913/ه مورخ 84/8/25 هيات محترم دولت( موضوع كارآفريني)

- ماده 88 قانون برنامه چهارم ( واگذاري امور تصدي گري)

گردش كار و فرايند خود اظهاري در پايش آلودگي

- ابلاغ به واحد جهت انجام خود اظهاری از طرف سازمان

- درخواست پايش خروجي واحد

- پايش واحد

- اعلام برنامه 10 روزه پایش به سازمان از طرف آزمایشگاه معتمد                                              

- اعلام نتایج حداکثر 10 روز پس از اندازه گیری از طرف آزمایشگاه معتمد

- پردازش و ارسال داده ها به دفتر پايش

- بررسي و ارسال نتايج به معاونت محيط زيست انساني سازمان حفاظت محیط زیست

- اعلام نتايج سالیانه پايش

- اعلام نتايج به ادارات کل از طرف واحد

- انجام اقدامات قانوني مورد نظر سازمان

پیگیری پرداخت آنلاین

کد پیگیری را وارد کنید

ورود و عضویت

جستجو در سایت

آموزشگاه بهداشت و ایمنی

ban54